ธนาคารอนุมัติสินเชื่อเงินสดจากอะไร

ธนาคารพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเงินสดจากอะไร

สินเชื่อก็คือเงินทอง สินทรัพย์ ที่ต่างฝ่ายทั้งผู้ให้กู้และผู้กู้ต่างทำสัญญาเพื่อให้ยืมเงิน แต่ก็ต้องชดใช้หรือชำระ ในสมัยกระโน้น มนุษย์เราเองมีสินเชื่อแล้ว สินเชื่อหรือการให้ยืมเงินสดและแบ่งการชำระคืนเป็นงวดๆ นั้น ว่ากันว่าชาวอิสราเอลคือคนที่ริเริ่มระบบนี้ จริงเท็จอย่างไรคงต้องไปหาข้อมูลกันอีกที สินเชื่อสมัยก่อนๆ ก็คงไม่สลับซับซ้อนและมีเทคนิคมากเท่าสมัยนี้ อีกทั้ง รูปแบบและประเภทของสินเชื่อสมัยนี้ก็ออกมารองรับและตอบสนองความต้องการการใช้เงินมากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น สินเชื่อเงินสด สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว สินเชื่อระยะสั้น เป็นต้น

แต่จะว่าไป หากเป็นสินเชื่อแล้ว ก็มีการแบ่งสินเชื่อออกไปตามวัตถุประสงค์ เช่น สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและ สินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ เงินที่ให้กู้โดยมีหลักทรัพย์ประกันการกู้ยืมนั้นๆ โดยที่หลักทรัพย์ดังกล่าวจะมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ายอดจำนวนเงินที่กู้ก็ได้ ส่วนกรณีที่เป็นเงินกู้แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็ตามตัวเลยคือไม่มีหลักทรัพย์ใดๆ มาเป็นการการันตี ในส่วนของเงินกู้แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ได้รับความนิยมมากในสังคมบ้านเรา คือ บัตรเครดิต

ส่วนการแบ่งสินเชื่ออีกแบบ คือ สินเชื่อระยะยาว จะมีลักษณะเป็นเงินที่ให้ก้อนใหญ่ทีเดียว แล้วผ่อนชำระคืนทีหลัง เช่น ผ่อนซื้อบ้าน สร้างโกดัง เป็นต้น สินเชื่อระยะยาวจะมีดอกเบี้ยต่ำ และสินเชื่อเงินกู้ระยะสั้น เช่น ระยะเวลาไม่เกินสามปี แต่อย่างที่ว่า รูปแบบสังคม ความต้องการ ความนิยมในวัตถุได้เปลี่ยนไปแล้ว ทำให้คนเราทำงานและอยู่กับวัตถุและตัวเงินมากขึ้น ทำให้สินเชื่อแบบเดิมๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการและไม่สนองตอบชีวิตหรือไลฟสไตล์ความเป็นอยู่ จึงเกิดเป็นสินเชื่อต่างๆ ที่แล้วแต่วัตถุประสงค์ผู้ขอสินเชื่อ เช่น สินเชื่อเงินสด บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด เงินกู้รายบุคคล ทั้งที่มีและไม่มีหลักประกันหรือคนค้ำประกัน แต่ว่ากันว่าสินเชื่อเงินสดมีการคิดค่าดอกเบี้ยมหาแพง

หากผู้สนใจสนใจสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้จ่ายตามที่ตัวเองต้องการ จะเป็นสินเชื่อเงินสด ซึ่งสามารถขอได้ที่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือ Non-Bank แต่ที่นี้ว่า ไม่ใช่ทุกธนาคารหรือสถาบันจะอนุมัติให้ทุกคน ทุกราย แต่จะพิจารณารายกรณีไป โดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างละเอียดเกี่ยวกับประวัติผู้ขอสินเชื่อเงินสด เพราะผู้ให้กู้จะต้องแบกรับความเสี่ยงต่อการเบี้ยวชำระหนี้ แล้วผู้ให้บริการสินเชื่อเงินสดจะดูอะไรบ้าง ??

อันดับแรกเลย คือคาแรกเตอร์หรือนิสัยของผู้ขอสินเชื่อเงินสด เช่น ดูภาพรวมว่าผู้ขอสินเชื่อเงินสดมีอุปนิสัยการใช้จ่ายอย่างไร ใช้เงินไปเพื่ออะไร มีการชำระหนี้และมีความรู้ความสามารถในการบริหารเงินอย่างไร มากน้อยขนาดไหน และเคยมีประวัติเสียในการชำระหนี้สินหรือไม่ ยิ่งหากผู้ขอสินเชื่อเงินสดเป็นลูกค้าเก่า จะยิ่งทำให้ง่าย เพราะจะมีการบันทึกประวัติไว้ว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม่

อันดับต่อมาคือ ความสามารถในการชำระหนี้ ทางผู้ให้บริการสินเชื่อเงินสดจะคิดคำนวณจากรายได้สุทธิที่ตัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ออกแล้ว

หากผู้ขอสินเชื่อเงินสดเป็นภาคธุรกิจ ผู้ให้บริการจะดูจากเงินทุน เช่น การพิจารณาในส่วนของวการนำเงินทุนส่วนตัวมาลงทุนปริมาณเท่าไร ยิ่งมากผู้ให้บริการยิ่งเสี่ยง รายได้ของธุรกิจ

อันดับต่อมาคือ หลักประกันในการขอสินเชื่อเงินสด เพราะต่อให้คุณเป็นคนมีเครดิตแต่หากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจโลก หรือเศรษฐกิจประเทศไม่อำนวยก็อาจเกิดเป็นความเสี่ยงได้ทั้งนั้น ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะมาประกันความเสี่ยงให้กับผู้ให้บริการได้คือ หลักประกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าวงเงินมากหรือน้อย เงินมากหลักประกันก็ต้องมีมูลค่ามาก ยกตัวอย่างหลักประกันที่นิยม เช่น เงินฝาก พันธบัตร เครื่องจักร ใบหุ้น ที่ดิน เป็นต้น แต่ก็มีอีกกรณีที่ ใช้สิ่งที่จับต้องไม่ได้มาเป็นหลักประกัน เช่น ชื่อเสียง และฐานะทางการเงิน ซึ่งพูดให้เห็นภาพง่ายๆ คือ พวกบุคคลในวงสังคม นั่นแหละ หรือแม้แต่การเป็นลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆ มาอย่างยาวนาน เป็นต้น

สุดท้ายคือ สถานการณ์ ซึ่งบางครั้งก็ยากแก่การควบคุม เช่น สภาพเศรษฐกิจโลก และของประเทศ นโยบายของรัฐบาล อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความผันผวนของตลาด เป็นต้น

แม้ว่าผู้ให้บริการจะพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้ที่จะขอสินเชื่อเงินสดก็จำต้องจัดเตรียมเอกสารให้สะอาดและพร้อมสรรพ เช่น แบบฟอร์ม สำเนาต่างเอกสารส่วนตัวต่างๆ เพราะถือเป็นด่านแรกเพื่อประกอบการพิจารณา การจัดเก็บและจัดหมวดหมู่เอกสารให้พร้อมใช้ รวดเร็ว ก็ทำให้การพิจารณาอนุมัติเร็วขึ้น อีกประการหนึ่ง ที่จับต้องไม่ได้แต่สำคัญอาจจะที่สุดก็ว่าได้ นั่นคือ ความน่าเชื่อถือ และการมีระเบียบวินัยทางการเงิน เครดิตที่ว่า ผู้ให้บริการจะขอได้จากเครดิตบูโร หรือบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ซึ่งจะให้รายงานข้อมูลเครดิต ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ขอสินเชื่อเงินสด ได้แก่ ชื่อสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน รายละเอียดการได้รับอนุมัติสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ เป็นต้น

ต่อให้สินเชื่อช่วยคุณยามคับขัน แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือ การวางแผนการเงิน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเสียดอกเบี้ย จับพลัดจับผลูเกิดเป็นหนี้ขึ้นมา จะได้ไม่คุ้มเสีย เริ่มต้นจากการเก็บเงินง่ายๆ อาจไม่ต้องถึงกับนำไปลงทุน เพียงฝากไว้กับธนาคารเผื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉิน อาจช่วยให้คุณมีชีวิตที่ไม่เสี่ยงนัก